Regulamin XI Biegu Papieskiego

Regulamin Biegu Papieskiego w Rudzie Śląskiej
12.10.2019r.

I. Patronat i organizatorzy:

1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.
2. Organizatorem biegu jest Parafia Św. Barbary w Rudzie Śląskiej.

II. Cel

1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i rekreacji.
2. Promowanie pamięci Św. Jana Pawła II, szczególnie wśród młodzieży i dzieci.
3. Promocja Rudy Śląskiej.

III. Termin i miejsce

1. Bieg odbędzie się w dniu 12.10.2019r. w Rudzie Śląskiej.
2. Start specjalnej edycji dla maluchów ?Bieg skrzatów? godz. 14.00.
3. Nad bezpieczeństwem zawodników i gości czuwać będą wolontariusze i Straż Miejska.
4. Start biegu głównego z parkingu naprzeciw kościoła Św. Barbary w Rudzie Śląskiej.
5. Meta biegu w miejscu startu.
6. Trasa składa się z 2 odcinków. I odcinek ok 0.7 km po drodze
polnej do ul. Wireckiej. II odcinek ok 1.4km ulicą Wirecką do ulicy Wyzwolenia + powrót.
7. Reasumując I odcinek ma w całości ok 1.4km, II odcinek ok. 2.8km

IV. Warunki uczestnictwa:

1. Udział w biegu papieskim jest otwarty i bezpłatny dla wszystkich, którzy:
– zgłoszą swój udział przed godziną 15.00 (Maluchy przed 14.00)
– udział maluchów w biegu jest jednoznaczne z zgodą rodziców na ten bieg.
– każdy z uczestników bierze udział w biegu na własna
odpowiedzialność i świadomością swojego stanu zdrowia.2. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać numer startowy, brak numeru startowego powoduje dyskwalifikacje zawodnika.
3. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych ( Straż Miejska ) i osób działających w imieniu organizatora.
4. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
5. Uczestnicy wyrażają zgodę na upublicznienie ich danych osobowych i zdjęcia w przypadku zdobycia I, II, III miejsca w miejscowych środkach przekazu.

V. Klasyfikacja i nagrody:

Przewidujemy nagrody w postaci pucharów, statuetek i medali w kategoriach opisanych poniżej:
1. 1 miejsce w kategorii dzieci (3 grupy :3-4 lat ,5-6 lat i 7-8lat),kobiety, mężczyźni- puchar + medal
2. 2 miejsce w kategorii dzieci (3 grupy :3-4 lat ,5-6 lat i 7-8lat),kobiety, mężczyźni- statuetka + medal
3. 3 miejsce w kategorii dzieci (3 grupy :3-4 lat ,5-6 lat i 7-8lat),kobiety, mężczyźni- statuetka + medal
4. najstarszy uczestnik biegu – statuetka
5. każde dziecko – skrzat + słodycze

VI. Ochrona danych osobowych

Każdy uczestnik zawodów dokonując zgłoszenia wyraża zgodę na wykorzystanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu (zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/W/E) przez Organizatora w zakresie i przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród (cel przetwarzania). Przetwarzanie danych, obejmuje także publikacje wizerunku zawodnika, imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje, jego kategorie wiekową, płeć, uzyskany podczas zawodów wynik ? w każdy sposób, w jaki publikowana lub rozpowszechniana będzie taka informacja dla potrzeb organizacji zawodów.

VII. Postanowienia końcowe

1. Bieg obędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Decyzje ratownika medycznego dotyczące kontynuowania biegu przez zawodnika są ostateczne i nieodwołalne.
3. Wszyscy uczestnicy biegu będą ubezpieczeni we własnym zakresie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których
zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.
5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy organizatora.
6. Dodatkowe pytania i informacje: Andrzej Wojtala tel. 609576110
7. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

Organizator
Andrzej Wojtala
tel. 609 576 110

Ks. Proboszcz
 Jerzy Nowak